การเตรียมอาหารและการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์จากดอกเห็ด (Media preparation & isolation of mushroom)

ขั้นตอนการเพาะเห็ด
ติดต่อต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
Contact information :
https://www.facebook.com/CEFRMFU/

PART 1
การเตรียมอาหารและการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์จากดอกเห็ด
(Media preparation & isolation of mushroom)

In this video tutorial, the Center of Excellence in Fungal Research staff illustrates
on how to prepare the culture medium suitable for mushroom isolation,
and different techniques for getting pure cultures

PART 2 (Coming Soon)
การเตรียมอาหารและผลิตหัวเชื้อเห็ด
(Media preparation & Spawn production)

PART 3 (Coming Soon)
การเตรียมอาหารและการเพาะเห็ดถุง
(Media preparation & bag cultivation)